OWH


Ogólne warunki handlowe i zasady korzystania z serwera MyDream.sk i jego kopii umownych

Treść
I. Postanowienia wstępne
II. Rejestracja użytkownika
III. Usunięcie konta
IV. Prywatność użytkownika
V. Obowiązki użytkownika
VI. Zasady dodawania zdjęć i pobierania newsletterów komercyjnych i niekomercyjnych
VII. Cena
VIII. Reklama na serwerze
IX. Prawa i obowiązki zarządzającego
X. Zmiana zasad
XI. Dotrzymywanie norm prawnych
XII. Szczególne postanowienia dotyczące usług płatnych
XIII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia wstępne

1. Serwery mydream.sk i inne, które wykorzystują rejestrację za pośrednictwem NFD (zwane w dalszej części dokumentu jako „serwery”) stanowią publiczne serwery internetowe oferujące różne usługi osobom fizycznym i/lub prawnym (zwanym w dalszej części dokumentu jako „użytkownicy“).
2. Usługi na serwerach są świadczone bezpłatnie na rzecz użytkowników w celach komercyjnych i pozakomercyjnych, o ile dalej w niniejszych warunkach nie podano inaczej.
3. Zarządzającym serwerami i świadczącym usługi na serwerach jest spółdzielnia Naše Finančné Družstvo (zwana w dalszej części dokumentu jako „NFD”), z siedzibą pod adresem 17. novembra 539/4, 064 01 Stara Lubownia, Słowacja, REGON: 36477494, NIP: 2021625100, NIP UE: SK2021625100. Spółdzielnia działa na podstawie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskanego pozwolenia od NBS na działalność jako Samodzielny Agent Finansowy pod nr rej. 150449; numer decyzji: ODT-9777-2/2011. Spółdzielnia została wpisana do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Preszowie pod numerem 10103/P, e-mail: club@nfd.sk, kontakt telefoniczny: +421 52/4284351 begin_of_the_skype_highlighting +421 52/4284351 (spółdzielnia jest zwana w dalszej części dokumentu jako „zarządzający”).
4. Obowiązki zarządzającego i użytkowników zawarto w niniejszych warunkach. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na niniejsze warunki, nie mogą korzystać z usług świadczonych na serwerach przez zarządzającego. Usługi świadczone przez zarządzającego są wykorzystywane przez użytkowników na własne ryzyko. W ten sposób użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystając z tych usług mogą otrzymać treści, które dla wybranych osób mogą być nieodpowiednie bądź problematyczne...
5. Właściwym organem nadzorczym świadczenia usług regulowanych przez niniejsze warunki i z nimi powiązanymi jest Słowacka Inspekcja Handlowa, Konštantínova 6, 080 01 Preszów 1.

II. Rejestracja użytkownika

1. Serwery wykorzystują rejestrację za pośrednictwem NFD. Rejestracja użytkownika na serwerach nie jest obowiązkowa, jednak dzięki zarejestrowaniu się użytkownik ma więcej możliwości w porównaniu z osobami, które nie są na serwerach zarejestrowane.
Informacje, które użytkownik wpisze na formularzu rejestracyjnym umieszczonym na serwerze, muszą być prawdziwe. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych w profilu użytkownika, niezwłocznie, w ciągu 10 dni od momentu, kiedy doszło do zmiany.
Poprzez rejestrację użytkownik dokonuje również rejestracji do klubu CLUB NFD, a w jej trakcie zapoznaje się z zasadami klubu lub może to dotyczyć bezpłatnej i nieaktywnej, niewiążącej rejestracji poprzedzającej, jej obowiązywanie wchodzi w życie po aktywowaniu rejestracji za pośrednictwem emaila aktywacyjnego, który użytkownik otrzyma po rejestracji i po dostarczeniu wymaganych dokumentów. Niniejsza rejestracja nie powoduje żadnych zobowiązań, umożliwia jedynie użytkownikowi aktywację rachunku płatniczego CreditPay w przyszłości, który jest zarządzany przez licencjonowaną spółkę TrustPay a.s. (NFD jest pośrednikiem klienta dla TrustPay a.s.). W celach korzystania z tego rachunku płatniczego NFD skontaktuje się z użytkownikiem (emailem lub przez przeszkolonego konsultanta). Warunki handlowe klubu oraz CreditPay muszą zostać osobiście zatwierdzone przez użytkownika podczas procesu rejestracji.

III. Usunięcie konta

1. Użytkownik zdaje sobie sprawę z tego i wyraża na to zgodę, że nie może samodzielnie usunąć konta poprzez wylogowanie lub w inny sposób. W przypadku gdy użytkownik jest zainteresowany likwidacją konta użytkownik i zarządzający uzgodnili, że użytkownik jest uprawniony zakończyć stosunek umowny z zarządzającym w taki sposób, że konto może zostać zlikwidowane automatycznie, jeśli użytkownik nie zaloguje się na serwerze co najmniej raz w ciągu 90 dni od pierwszego zalogowania, albo jeśli w ciągu 12 miesięcy od ostatniego zalogowania użytkownik ani razu nie zalogował się na serwerze.
2. Zarządzający zastrzega sobie prawo do usunięcia konta lub ograniczenia dostępu użytkownikowi, który narusza niniejsze warunki i/lub powszechnie obowiązujące przepisy prawne Republiki Słowackiej.
Po usunięciu konta użytkownika zarządzający ma prawo przechowywać informacje umieszczone przez użytkownika na serwerze w okresie nieograniczonym (dotyczy to zwłaszcza adresu IP komputera i czasów dostępu, logów użytkownika). Po usunięciu konta użytkownika na serwerze pozostają wszystkie wpisy użytkownika, które były i są dostępne publicznie (np. wpisy na blogu itp.) oraz wpisy prywatne, ewentualnie korespondencja użytkownika z innymi użytkownikami, których konta nie zostały usunięte.
Likwidacja członkostwa w klubie lub likwidacja rachunku płatniczego jest regulowana osobnymi przepisami w warunkach handlowych klubu i CreditPay. Rejestracja oraz usunięcie konta zawsze są bezpłatne.

IV. Prywatność użytkownika

1. Użytkownik udziela zarządzającemu danych, danych prywatnych, w tym osobistych, zgodnie z postanowieniami ustawy nr 48 Dz.U. z 2002 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. (zwanymi w dalszej części dokumentu jako „dane osobowe” i „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika na serwerach, udostępniania tych danych pozostałym użytkownikom serwerów i ewidencji na czas nieokreślony. Jednocześnie użytkownik wyraża zgodę, aby zarządzający przetwarzał te dane i postępował z nimi zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (jeśli to dotyczy danych osobowych). Z dniem likwidacji konta przyjmuje się, że użytkownik odwołał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym zarządzający zobowiązuje się postępować z takimi danymi zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie i jest świadomy, że jego dane osobowe w powiązaniu z usługami świadczonymi na serwerach mogą być udostępniane osobom trzecim (użytkownikom).
2. Dla celów niniejszych warunków za dane prywatne użytkownika uważa się wszystkie dane, które nie są publicznie dostępne dla pozostałych użytkowników lub nie są wspólne w inny sposób (np. dane, które użytkownik oznaczył „nie rozpowszechniać” itp.) oraz poczta, również jeśli jest wspólna. Adres IP komputera i czasy dostępów (logi) użytkownika nie są traktowane za dane prywatne użytkownika.
3. Zarządzający zobowiązuje się nie przekazywać danych prywatnych i IP użytkownika żadnej stronie trzeciej, chyba że tak określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa i/lub na podstawie uprawnionego żądania organu administracji publicznej.

V. Obowiązki użytkownika

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykorzystując usługi na serwerze nie będzie postępować niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej i/lub z ogólnymi zasadami dobrego wychowania. Użytkownik nie może w żadnym wypadku:

 • rozpowszechniać przemocy i otwarcie lub skrycie wzniecać nienawiści w odniesieniu do płci, rasy, koloru skóry, języka, wiary i religii, przekonań politycznych bądź innych, pochodzenia narodowego lub socjalnego, przynależności państwowej lub grupy etnicznej;
 • rozpowszechniać wojen lub opisywać przemoc bądź inne niehumanitarne postępowanie, które jest ich niewłaściwym upraszczaniem, usprawiedliwianiem lub akceptacją;
 • otwarcie lub skrycie promować alkoholu, alkoholizm, palenia, stosowania substancji odurzających, trucizn i prekursorów bądź upraszczać następstwa stosowania podanych substancji;
 • używać wulgaryzmów, połączeń słownych lub innych symboli słownych bądź graficznych, których pośrednie lub bezpośrednie znaczenie jest niezgodne z powszechnie akceptowalnymi zachowaniami społecznymi i etyką;
 • zagrażać fizycznie, psychicznie lub moralnie rozwojowi małoletnich bądź szkodzić ich zdrowiu psychicznemu i stanowi emocjonalnemu;
 • przesyłać wpisów z zawartością erotyczną;
 • propagować pornografii dziecięcej;
 • otwarcie lub skrycie promować partii politycznej lub jej przedstawicieli;
 • otwarcie lub skrycie przekazywać reklamę jakichkolwiek usług lub produktów jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej;
 • propagować leków, które wydawane są z przepisu lekarza i weterynarza, które zawierają substancje odurzające i psychotropowe, które nie są wydawane z przepisu lekarza, a które są refundowane z ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie ze szczególnym przepisem, a także leków niezarejestrowanych na Słowacji, które zawierają informację o skuteczności w leczeniu gruźlicy, chorób przenoszonych drogą płciową, poważnych chorób infekcyjnych, nowotworowych, chronicznej bezsenności, chorób zaburzeń metabolicznych i psychicznych;
 • otwarcie lub skrycie propagować broń i amunicję, ewentualnie w jakikolwiek sposób opisywać broń i amunicję;
 • rozpowszechniać i wprowadzać w życie jakąkolwiek inną formę działalności, która jest niezgodna z prawem Republiki Słowackiej;
 • wpisywać informacji o osobie trzeciej, które są nieprawdziwe, niepotwierdzone, wprowadzające w błąd lub stanowią kłamstwo na jej temat; zwłaszcza jeśli takie informacje mogą działać na szkodę innej osoby;
 • obchodzić powyższych zakazów.

2. Użytkownik nie może starać się walczyć podczas dyskusji na serwerach z pozostałymi użytkownikami, ewentualnie ją naruszać. Użytkownik nie ma prawa narzucać się pozostałym użytkownikom.
3. Użytkownik nie ma prawa do żadnego wynagrodzenia autorskiego za wpisy opublikowane na serwerach.
4. Każdy użytkownik przejmuje odpowiedzialność za swoje wpisy i dobrowolnie wyraża zgodę na to, że nie będzie wykorzystywać usług na serwerach do celów, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej.
5. Użytkownik nie będzie starać się logować na serwery jako inny użytkownik i w inny sposób szkodzić innym użytkownikom bądź innym osobom. Użytkownik nie ma prawa w żaden sposób szkodzić zarządzającemu i jego dobremu imieniu. Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniać na serwerach usług innych osób, które stanowią pośrednio lub bezpośrednio konkurencję w stosunku do zarządzającego.

VI. Zasady dodawania zdjęć i pobierania newsletterów komercyjnych i niekomercyjnych

1. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie przesyłać na serwery tylko takie zdjęcia i filmy, do których posiada prawa autorskie lub zgodę autora.
2. Użytkownik nie ma prawa przesyłać na serwery zdjęć i filmów (ani ich linków bądź innych odnośników), które są niezgodne z dobrymi obyczajami i z powszechnie obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej.
Zasady dodawania zdjęć i filmów podane w punktach 1 i 2 dotyczą wszystkich zdjęć i filmów, które użytkownik przesyła na serwery, zwłaszcza na profil, blog.
Użytkownik poprzez zaakceptowanie niniejszych warunków wyraża jednoznaczną zgodę na przyjmowanie od zarządzającego wiadomości elektronicznych o treści: informacyjnej (sprawy techniczne, wstrzymanie pracy serwera, informacje o aktualizacjach strony...), niekomercyjnej (ciekawostki w zakresie ukierunkowania strony na przychody pasywne i grupę docelową użytkowników oraz inne sprawy niekomercyjne), komercyjnej (informacje o spotkaniach dydaktycznych, oferty i poradnictwo w zakresie przychodów pasywnych i w zakresie oferowanych płatnych usług).
Użytkownikowi zostanie przydzielony konsultant ds. usług płatnych, który jest uprawniony do regularnego przesyłania emaili komercyjnych w odpowiedniej ilości. Konsultant będzie się starać utrzymać bezpośredni kontakt z użytkownikiem w celu podniesienia jakości usług i ich dokładnego zaprezentowania. Użytkownik nie ma jednak żadnego obowiązku kontynuować tego kontaktu i może go w dowolnej chwili odrzucić, jednak poprzez zaakceptowanie warunków wyraża zgodę na rozpoczęcie tego typu kontaktu i nigdy nie będzie tego traktować jako SPAM czy niepożądany kontakt.

VII. Cena

1. Użytkownik nie jest zobowiązany do płacenia za usługi świadczone przez zarządzającego na serwerach, z wyjątkiem usług płatnych, przy których podano ceny i uzupełniające informacje regulujące daną usługę jako część niniejszych ogólnych warunków z możliwymi szczególnymi uzgodnieniami dotyczącymi stosowania płatnej usługi, jej ceny, gwarancji za jej świadczenie itp. (więcej w art. XII niniejszych warunków).

VIII. Reklama na serwerze

Użytkownik zobowiązuje się, że:
nie będzie robić nic, aby usunąć bądź uniemożliwiać wyświetlenie się reklamy na serwerach i w rejestrowanych emailach, nie będzie wyłączać opcji wyświetlania się obrazków.
Użytkownik wyraża zgodę na to:
że na serwerach może być wyświetlana reklama lub zarządzający będzie przesyłać oferty reklamowe i dydaktyczne, że będzie otrzymywać emaile z ofertami o płatnych usługach i emaile informacyjne.

IX. Prawa i obowiązki zarządzającego

1. W związku z usługami świadczonymi na serwerach poza obowiązkami zawartymi w niniejszych warunkach użytkownik nie ponosi wobec użytkowników ani osób trzecich żadnych innych zobowiązań.
2. Zarządzający nie odpowiada za treść wpisów ani za dyskusje i ich treść na blogu na serwerach, nie odpowiada również za naruszanie praw własności intelektualnej ani innych praw przez użytkowników.
3. Zarządca nie daje użytkownikom gwarancji ciągłej funkcjonalności, bezawaryjnego działania i zabezpieczenia serwera. Zarządzający nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę, która mógłby ponieść użytkownik w związku z wykorzystaniem usług na serwerach.
4. Zarządzający ma prawo w dowolnym momencie usunąć konto użytkownika, również bez podania przyczyny. Zarządzający ma prawo w dowolnym momencie przestać świadczyć bezpłatne i płatne usługi na serwerach na czas określony, nieokreślony lub na zawsze. Zarządzający ma prawo w dowolnym momencie zlikwidować serwery, również bez jakiegokolwiek wcześniejszego ostrzeżenia. Użytkownicy również mają prawo do zakończenia korzystania z usług zarządzającego w dowolnym momencie bez wcześniejszego ostrzeżenia o tym fakcie. Po zakończeniu świadczenia usług przez zarządzającego i korzystania z usług przez użytkownika zarządzającemu i użytkownikowi przysługują ustawowe prawa, jakie z tego wynikają. W przypadku sankcji zarządzającego za naruszenie obowiązków użytkownika podanych w niniejszych warunkach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa Republiki Słowackiej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do odszkodowania na rzecz zarządzającego w pełnym zakresie.
5. Zarządzający może w związku z nowymi technologiami i usługami zmienić postać oraz treść strony ze świadczonymi usługami bez informowania o tym użytkowników z wyprzedzeniem, co użytkownicy rozumieją i wyrażają na to zgodę.


X. Zmiana zasad

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że zarządzający jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. W przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że obowiązująca i ważna jest zawsze ostatnia wersja warunków. Zarządzający nie jest zobowiązany do informowania użytkowników o zmianie warunków. Pozostają one do dyspozycji użytkowników na internetowej stronie zarządzającego.

XI. Dotrzymywanie postanowień prawnych

1. Podczas korzystania z usług na serwerach użytkownik jest zawsze zobowiązany dotrzymywać postanowienia prawa tego państwa, w którym się znajduje, oraz prawa Republiki Słowackiej. W przypadku naruszenia postanowień prawa bądź obowiązków podanych w niniejszych warunkach zarządzający może przekazać uprawnionym organom wszelkie dostępne informacje o użytkownikach (w tym prywatne dane użytkownika).

XII. Szczególne postanowienia dotyczące usług płatnych

1. W przypadku usług płatnych świadczonych przez zarządzającego na serwerach odnośnie do zobowiązań między zarządzającym a użytkowaniem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia niniejszych warunków z wyjątkiem art. IX pkt 3 drugie zdanie, art. IX pkt 4 i art. X niniejszych warunków. W przypadku usług płatnych użytkownik będzie informowany również za pośrednictwem zasad uzupełniających o korzystaniu z usług, aktywacji, formie uregulowania należności za usługi i odpowiedzialności za ewentualne błędy na serwerze.
2. W przypadku gdy ze strony użytkownika usług płatnych dojdzie do naruszenia tych warunków zarządzający jest uprawniony ograniczyć temu użytkownikowi wykorzystywanie takiej płatnej usługi w zakresie maksymalnie do 30 dni w zależności od nasilenia naruszenia i liczby powtórnych naruszeń zasad przez tego samego użytkownika. W przypadku takiego ograniczenia użytkownik nie ma prawa do uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania. Zarządzający jest zobowiązany poinformować użytkownika usług płatnych, który naruszył te zasady, o takim naruszeniu i o zakresie ograniczenia.
W przypadku usług płatnych ich świadczenie może zapewniać również osoba trzecia. Wówczas zarządzający ponosi odpowiedzialność tylko za takie usługi, które sam świadczy, dla których sam zapewnia bezawaryjne działanie oraz funkcjonowanie i na które nie ma wpływu działalność osób trzecich. Za świadczenie usług lub ich dodatkowe świadczenia w ramach usług płatnych, które zapewnia osoba trzecia i które nie wiążą się z działalnością zarządzającego, zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku gdy usługi płatne będzie świadczyć pośrednio lub bezpośrednio zarządzający wówczas wszelkie pytania można kierować bezpośrednio na adres info@mydream.sk
Usługi płatne będą zamawiane z sekcji prywatnej strefy free e-mail i płatne z rachunku płatniczego CreditPay, gdzie użytkownik poprzez zamówienie płatnej usługi dokona polecenia stałego. W następstwie nieuregulowania usługi płatnej serwis płatny zostanie zakończony, a jego ponowne włączenie jest możliwe dopiero po uregulowaniu niezapłaconych należności. Uregulowanie płatnych usług będzie realizowane na podstawie niniejszej umowy, bez konieczności sporządzania faktur, również kiedy się to nie wyklucza. Zarządzający jest płatnikiem VAT. Jeśli świadczone usługi płatne są przedmiotem pośrednictwa, wówczas za dokumenty rachunkowe odpowiada bezpośrednio zarządzający, przy czym zarządzający jako pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie i dostarczenie rachunków dotyczących usługi płatnej.
Zakres świadczonych i pośredniczonych płatnych usług może się zmieniać i może być uzupełniany.

XIII. Postanowienia końcowe

Nieodłączną część niniejszych warunków handlowych stanowią warunki handlowe CLUBu NFD, warunki rachunku płatniczego CreditPay oraz wszystkie formalności, które do danych warunków przynależą (statuty CLUBu NFD, cennik opłat do rachunku płatniczego itd.).
Zainteresowany potwierdza, że podane warunki przeanalizował, zrozumiał je i na podstawie wolnej woli i bez nacisku wyraża na nie zgodę, co potwierdza poprzez elektroniczne zatwierdzenie niniejszych warunków i zakończenie bezpłatnej rejestracji w celu uzyskania dostępu do bezpłatnego konta e-mail, bezpłatnego członkostwa biernego w CLUBie NFD i bezpłatnej rejestracji przedwstępnej rachunku płatniczego CreditPay. W celu zamówienia usług płatnych użytkownik musi potwierdzić zamówienie tych usług w prywatnej strefie swojego e-maila i zakończyć pełną rejestrację rachunku płatniczego CreditPay podczas szczególnej procedury zakończenia rejestracji, jeśli się na to sam zdecyduje. Rozpoczęcie rejestracji ma miejsce z prywatnej strefy bezpłatnego e-maila.